tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2328333

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pan Jezus wybrał Apostołów, aby prowadzili ludzi do zbawienia. W tym celu udzielił im Sakramentu Kapłaństwa, to znaczy, dał im władzę, aby mogli odprawiać Mszę świętą, udzielać Sakramen­tów, nauczać i prowadzić ludzi do zbawienia.

Władzę odprawiania Mszy świętej otrzymali Apostołowie przy Ostatniej Wieczerzy w słowach Pana Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Tymi słowami powołał ich do sprawowania Najświętszej Ofiary, ustanawiając Sakrament Kapłaństwa: Po zmartwychwstaniu powiedział znowu do nich Pan Jezus: Weźmijcie Ducha Świętego, a którym grzechy odpuścicie, są im od­puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22-23). Tak otrzymali Apostołowie władzę udzielania Sakramentu Pokuty. Po zmartwychwstaniu też powiedział Pan Jezus: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody: udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20). Wtedy dostali Apostołowie władzę udzielania Sakramentu Chrztu, odtąd też mogli nauczać ludzi tych prawd, które Pan Jezus objawił.

Władzę otrzymaną od Pana Jezusa Apostołowie przekazali swo­im następcom biskupom, a częściowo także kapłanom, udzielając im Sakramentu Kapłaństwa. Biskupi znów przekazują ją swoim następcom i tak władza udzielona przez Pana Jezusa trwa w Kościele i trwać będzie, dopóki będą ludzie żyli na świecie.

Sakrament Kapłaństwa pozostawia na duszy niezatarte znamię i daje władzę odprawiania Mszy świętej, sprawowania Sakramentów świętych i wykonywania innych obowiązków kapłańskich. Daje też łaski potrzebne do godnego sprawowania urzędu kapłańskiego.

Sakramentu Kapłaństwa udziela biskup przez włożenie rąk i modlitwę.

Władza, jaką daje ten Sakrament, dzieli się na trzy stopnie. Pełną władzę kapłańską mają biskupi, oni są prawdziwymi następcami Apostołów. Biskup może odprawiać Mszę świętą, udzielać wszystkim Sakramentów, nauczać wiernych swej diecezji i kierować nimi.

Biskupom pomagają kapłani. Kapłan odprawia Mszę świętą, udziela Sakramentów: Chrztu, Ołtarza, Pokuty, Namaszczenia Chorych. Jako pomocnik biskupa uczy wiernych prawd wiary i zasad moralnych.

Jeszcze mniejszą część władzy kapłańskiej mają diakoni. Poma­gają przy odprawianiu Mszy świętej, mogą udzielać uroczyście Sakramentu Chrztu, podawać wiernym Komunię świętą i głosić kazania oraz przewodniczyć obrzędom pogrzebowym.

Przygotowaniem do Sakramentu Kapłaństwa są sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym, gdzie kandydaci do kapłaństwa prócz wiedzy, otrzymują także formację ascetyczną.