tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2371284

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SZKAPLERZ  ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Czym jest szkaplerz św. Michała Archanioła?

Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem powierzenia się św. Michałowi Archaniołowi i przynależności do Rodziny Michalickiej. Ce­lem jego noszenia jest odnowienie czci św. Michała Archanioła. Osoby, które przyjęły szkaplerz są wezwane do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościo­łowi, zgodnie z duchem Zgromadzenia św. Michała Archanioła, zawartym w hasłach „Któż jak Bóg" i „Powściągliwość i Praca".

 Kiedy powstał pierwszy szkaplerz?

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła powstał w XIX w. przy koście­le św. Eustachego w Rzymie i przynależał do założonego w Rzymie 30 VIII 1878 roku Bractwa św. Michała Archanioła. Nie miał on formy prostokąta, jak większość szkaplerzy, ale tworzył mały puklerz. Jeden płatek szkaplerza był koloru granatowego, a drugi czarnego. Podobnie i tasiemka, na której był umieszczony. Na obu materiałowych płatkach szkaplerza znajdował się wizerunek św. Michała Archanioła, zabijającego smoka oraz napis „Quis ut Deus".

 Jak wygląda dziś szkaplerz?

Dziś szkaplerz św. Michała Archanioła to dwa płatki w kształcie tarczy (pukle­rza), wykonane z sukna wełnianego. Sukno ma podwójną kolorystykę: czarną i granatową. Na czarnym kawałku materiału znajduje się wizerunek św. Mi­chała Archanioła z sanktuarium na Górze Gargano (Monte San t' Angelo), na granatowym - wizerunek Matki Bożej z sanktuarium w Miejscu Piastowym. W podobnej, czarno-granatowej kolorystyce są sznurki, na których przymo­cowano płatki sukienne.

 Czy Kościół zatwierdził szkaplerz?

Tak, pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła został zatwierdzony przez pa­pieża Leona XIII w dziewiętnastym stuleciu. Dzisiejszy szkaplerz św. Michała

Archanioła zatwierdził Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Ar­chanioła ks. Kazimierz Radzik. Papież Benedykt XVI w „Liście do Michali-tów" napisał, że motywy przyjęcia szkaplerza w zewnętrznej formie mają przy­pominać noszącemu, że doświadcza skutecznej pomocy potężnego Obrońcy, odkrywając w sobie majestat, dobroć i miłość Boga oraz, że nie ma większej wartości, ani innego równie wielkiego dobra poza Bogiem - Stwórcą i Panem wszystkiego co żyje.

 Jaka jest symbolika szkaplerza?

Część spadająca na plecy oznacza postawę poddania się woli Bożej w znoszeniu trudów, doświadczeń i swojego życia. Przednia zaś część szkaplerza spadająca na piersi ma przypominać, że serce człowieka powinno bić miłością do Boga i bliźnich, że ma on odrywać się od przywiązań doczesnych i za przyczyną św. Michała Archanioła zabiegać o dobra wieczne.

 O czym powinno przypominać nam noszenie szkaplerza?

Noszenie szkaplerza powinno przypominać nam o naszych obowiązkach chrześcijańskich jako warunku pewności, że św. Michał Archanioł będzie się wstawiał za nami. Szkaplerz wyraża wiarę chrześcijanina w spotkanie z Bogiem w życiu wiecznym dzięki wstawiennictwu i opiece Św. Michała Archanioła.

 Jaką rolę pełni szkaplerz?

 1. Szkaplerz jest znakiem wybrania św. Michała Archanioła na szczególnego obrońcę w walce z pokusami i grzechem.
 2. Szkaplerz jest mundurem wojska anielskiego. Podobnie jak żołnierza, po­licjanta czy kapłana można poznać po stroju, tak i należącego do Bractwa Szkaplerznego można poznać po tym znaku.
 3. Szkaplerz jest strojem, a zadaniem stroju jest ochrona ciała. Szkaplerz peł­ni tę samą rolę w życiu duchowym: strzeże od wszystkiego, co mogłoby być przeszkodą na drodze do zbawienia tzn. od grzechu, szatana i piekła.
 4. Noszenie szkaplerza jest źródłem łask ułatwiających nam ponoszenie ofiar i wyrzeczeń, których wymagają walka z grzechem i naśladowanie Chry­stusa.

 Jaki jest cel przyjęcia szkaplerza?

Celem przyjęcia szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać:

 1. wolność, obronę i rozwój Kościoła świętego;
  1. łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wada­mi, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami, ustanie prze­kleństw, bluźnierstw i zgorszeń oraz nawrócenie wszystkich grzeszników;
 2. ducha łagodności i pokory serca oraz wzrost wiary, nadziei i miłości;
  1. utwierdzenie Królestwa Bożego w świecie przez potężne orędownictwo Matki Bożej Królowej Aniołów i świętych Aniołów;
 3. wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskiwanie odpustów;
 4. łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

 Co daje mi noszenie szkaplerza?

Osoby noszące szkaplerz i przynależące do Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła, mają udział w dobrach duchowych całego Zgromadzenia św. Mi­chała Archanioła.

 Na czym polega udział w dobrach duchowych Zgromadzenia św. Michała Archanioła?

Przyjęcie szkaplerza włącza nas do Rodziny Michalickiej. Jest to łaska dodat­kowa dla praktykujących to nabożeństwo. Dzięki niej mają udział we wszyst­kich dobrach duchowych zgromadzenia, to znaczy w odpustach, zasługach jego świętych i błogosławionych, Mszach świętych, modlitwach, umartwie­niach, postach, itp.

 Jakie są warunki przyjęcia szkaplerza?

Są trzy warunki przyjęcia szkaplerza:

 1. przyjąć szkaplerz z rąk upoważnionego kapłana lub diakona,
 2. nosić go ciągle na sobie,
 3. odmawiać codziennie egzorcyzm prosty papieża Leona XIII.

 

Jakie uroczystości i święta powinny być czczone przez noszących szka­plerz?

Osoby noszące szkaplerz, pielęgnując duchową łączność ze Zgromadzeniem św. Michała Archanioła, w szczególny sposób obchodzą uroczystości i święta:

 1. Świętych Archaniołów - Michała, Gabriela i Rafała (29 września),
 2. bł. Bronisława Markiewicza, Założyciela Zgromadzenia (30 stycznia),
 3. Świętych Aniołów Stróżów (2 października),
 4. Objawienie św. Michała Archanioła na Górze Gargano (8 maja).

Skąd wziąć szkaplerz?

Szkapłerz można nabyć w czasie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w wyznaczonych miejscach w Polsce oraz w Sekretariacie Peregrynacji, pisząc na adres: Sekretariat Peregrynacji, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki, lub dzwoniąc na numer tel. 513-288-993.

 Czy szkaplerz należy przyjąć osobiście?

Tak, szkaplerz należy przyjąć osobiście. Domaga się tego powaga samego znaku jak również pragnienie nawiązania osobistej relacji ze św. Michałem Archaniołem.

 Kiedy mogę przyjąć szkaplerz?

Szkaplerz można przyjąć w dowolnym, wybranym przez siebie dniu. Szczegól­nej jednak wymowy nabiera jego przyjęcie w czasie Peregrynacji Figury św. Mi­chała Archanioła w Polsce lub w czasie Uroczystości św. Michała Archanioła (29 września). Wówczas znak szkaplerza staje się jeszcze bardziej wymowny.

 Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza?

Przygotowanie powinno wyrazić się odbyciem sakramentalnej spowiedzi, aby w czasie przyjmowania szkaplerza znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Umożliwi to działanie łaski Bożej tego, który powierza się opiece św. Michała Archanioła.

 Czy do przyjęcia szkaplerza konieczna jest spowiedź?

Jeżeli spowiedź jest możliwa i nie ma żadnej przeszkody, by ją odbyć, powinna poprzedzić przyjęcie szkaplerza.

 Czy żyjąc w związku niesakramentalnym mogę przyjąć szkaplerz?

Istnieją sytuacje, w których spowiedź nie jest możliwa: np. związek niesakra-mentalny którego stanu nie da się obecnie uregulować z powodu istniejącej przeszkody kanonicznej. W takich okolicznościach można przyjąć szkaplerz wyrażając pragnienie, by św. Michał Archanioła w tym znaku pomógł wytrwać w dobrym i - gdy ustanie przeszkoda - uregulować życie sakramentalne.

 Czy szkaplerz mogą przyjmować małe dzieci?

Nie ma przeszkód, aby szkaplerz przyjmowały małe dzieci. Zaleca się jednak, aby były już w takim wieku, by mogły zrozumieć podstawowe prawdy wiary (najlepiej po Pierwszej Komunii świętej)

Czy szkaplerz przyjmujemy tylko raz w życiu?

Przyjęcie szkaplerza może mieć miejsce tylko raz. Pierwszy szkaplerz musi być wykonany z sukna. Potem może zostać zastąpiony medalikiem szkaplerznym. Po zniszczeniu pierwszego szkaplerza można nabyć kolejny i nałożyć go sobie samemu. Podobnie czyni się w przypadku zaprzestania noszenia o ile jego przyczyną nie była wzgarda (wtedy należałoby przyjąć szkaplerz ponownie).

 Czy potrzebny jest obrzęd nałożenia szkaplerza?

Forma noszonego szkaplerza jest osobistym wyborem konkretnego człowieka. Natomiast uczestnictwo w łaskach z nim związanych wymaga przyjęcia we­dług zatwierdzonego obrzędu. Oczywiście każdy może sobie założyć medalik szkaplerzny na szyję i z pewnością św. Michał Archanioł będzie mu w życiu to­warzyszył. Jednak uczestnictwo w łaskach związanych ze szkaplerzem wymaga pełnej formy przyjęcia tego znaku. Ryt nałożenia szkaplerza został zaczerpnię­ty z sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano, gdzie celebruje się go jako formę sakramentaliów.

 Gdzie mogę znaleźć obrzęd nałożenia szkaplerza?

Tekst obrzędu można znaleźć na stronie internetowej www.michalici.pl znaj­duje się on również w Modlitewniku Anielskim, który można zamówić w Se­kretariacie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Monte Sant' Angelo, pisząc na adres: Sekretariat Peregrynacji, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki, lub dzwoniąc na numer tel. 513-288-993.

 Czy szkaplerz należy poświęcić?

Tak, należy to uczynić według zatwierdzonego rytu.

 Kto może poświęcić szkaplerz?

Szkaplerz może poświęcić każdy kapłan zakonny lub diecezjalny. Obrzędu poświęcenia może dokonać również diakon.

 Kto może przyjąć do szkaplerza?

Do szkaplerza może ważnie przyjąć każdy kapłan zakonny lub diecezjalny oraz diakon, posługując się obrzędem zatwierdzonym przez Przełożonego Ge­neralnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Czy osoba świecka może przyjąć do szkaplerza obłożnie chorego lub star­szego wiekiem?

Osoba świecka nie może ważnie przyjąć innej osoby do szkaplerza. Taka osoba może nałożyć szkaplerz osobie starszej lub chorej, jednak nie jest to oficjal­ne przyjęcie do szkaplerza. Gdy ustanie przeszkoda choroby, osoba powinna udać się do kapłana z prośbą o nałożenie szkaplerza. Jeśli z powodu starości nie może tego uczynić, trzeba poprosić kapłana do domu, aby takiego nało­żenia dokonał.

 

Czy zaprzestanie noszenia szkaplerza jest grzechem?

Nie, zaprzestanie noszenia raz przyjętego szkaplerza nie jest grzechem, ale ten, kto przestaje go nosić, przestaje korzystać z obiecanych łask. Jeśli ktoś przez dłuższy czas, nawet kilka lat, szkaplerza nie nosił, drugie przyjęcie nie jest potrzebne.

 Czy ponownego nałożenia szkaplerza musi dokonać kapłan lub diakon?

Osoba, która zmienia stary szkaplerz na nowy czyni to sama. Nie potrzeba prosić o to kapłana. W sytuacji, gdy szkaplerz został odrzucony z pogardy, ponowne nałożenie go, po odbyciu spowiedzi, powinno dokonać się rękami kapłana łub diakona.

 Co należy zrobić kiedy szkaplerz się zużyje?

Zużyty szkaplerz można samemu zastąpić innym, jako że błogosławieństwo i przyjęcie są przywiązane do osoby noszącej na całe życie.

 Co zrobić ze zniszczonym szkaplerzem?

Jeśli osoba nosiła szkaplerz sukienny, który uległ zniszczeniu i chce założyć nowy, stary szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go wyrzucać do śmieci ze względu na szacunek do znaku szkaplerza.

 Czy można szkaplerz przechowywać w innym miejscu?

Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. Najczęściej wierni skrywają go dyskretnie pod ubiorem. Nie czyni zadość obowiązkom nabożeństwa ten, kto przyjąwszy szkaplerz wiesza go np. w mieszkaniu na ścianie. Wielkość łask wypraszanych za przyczyną św. Michała Archanioła domaga się od nas noszenia szkaplerza w sposób godny.

Czy szkaplerz sukienny można zamienić na medalik szkaplerzny?

Tak, medalik szkaplerzny z dniem 1 marca 2013 roku został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła jako forma zamienna szkaplerza płóciennego. Wierni noszący medalik uczestniczą we wszystkich przywilejach duchowych wynikających z noszenia szkaplerza sukiennego. Jednak przyjęcie do szkaplerza dokonuje się poprzez nałożenie przez kapłana lub diakona szkaplerza sukiennego. Później samemu można go zmienić na szkaplerz w formie srebrnego medalika, poświęcając go wcześniej.

 Jak wygląda szkaplerz w formie medalika?

Jest to srebrny medalik w formie puklerza, co nawiązuje do szkaplerza sukien­nego. Na jednej stronie umieszczono postać św. Michała Archanioła z włoskie­go sanktuarium na Górze Gargano oraz napis: „Św. Michale wspomagaj nas w walce", a na drugiej stronie przedstawiono herb Zgromadzenia św. Michała Archanioła z napisem w otoku: „Któż jak Bóg" i „Powściągliwość i Praca".

 Czy przyjęcie szkaplerza można co jakiś czas odnawiać?

Raz dokonanego obrzędu przyjęcia szkaplerza z rąk kapłana nie trzeba powta­rzać. Istnieje natomiast piękny zwyczaj ponawiania swego oddania się św. Mi­chałowi Archaniołowi każdego roku w Uroczystość św. Michała Archanioła (29 września) i w rocznicę przyjęcia szkaplerza. Zwyczaj ten nie ma określonej formy. Najczęściej wyraża go nawiedzenie kościoła i ponowienie w sercu aktu zawierzenia św. Michałowi Archaniołowi.

Co to jest Księga Szkaplerza św. Michała Archanioła?

Księga Szkaplerza św. Michała Archanioła to dokument zawierający wykaz osób, które przyjęły szkaplerz.

 Czy muszę wpisać się do księgi szkaplerznej?

Wszyscy przyjmujący szkaplerz zachęcani są do pozostawienia w niej swych podstawowych danych: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania. Wpis do księgi szkaplerznej nie jest jednak warunkiem przyjęcia szkaplerza i jeśli ktoś nie chce, nie musi takiego wpisu dokonywać.

 Jak wpisać się do Księgi Szkaplerznej?

Do Księgi Szkaplerznej można się wpisać, oddając wypełnioną deklarację, którą otrzymujemy w czasie nabywania szkaplerza. Jeśli jest jednak sytuacja, kiedy osoba przyjmuje szkaplerz np. kapłana diecezjalnego lub z rąk kapłana zakonnego spoza Zgromadzenia św. Michała Archanioła, a chce do takiej księ­gi być wpisana, wystarczy, że prześle informację o fakcie przyjęcia szkaplerza na adres: Sekretariat Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Gargano, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki. Informacja powinny obejmować dane: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania, c) miejsce i datę przyjęcia szkaplerza, d) wiek osoby przyjmującej szkaplerz.

 Gdzie znajduje się ośrodek szerzenia kultu św. Michała Archanioła?


Głównym ośrodkiem szerzenia kultu św. Michała Archanioła w Polsce znajdu­je się w Markach k. Warszawy. Szerszych informacji osobom zainteresowanym udzieli, a także wyśle szkaplerz bądź medalik: Sekretariat Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Gargano, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki.

Modlitwa napisana przez papieża Leona XIII (egzorcyzm prosty).

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy zle, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.